Visjon og verdier

Sammen skaper vi en bærekraftig fremtid!

I vår organisasjon har vi gjennomført gode prosesser i arbeidet med visjon og verdier.
Etikk og miljø er basis for prosessene frem mot en god kundeorientering, samarbeid med interne og eksterne partnere

Kundeorientert

Erkjenne interne og eksterne partnere som kunder og støtte dem i  deres arbeid. Ved å fokusere på kundeorientering vil vi optimalt møte behovene til kunden og optimalisere interne prosesser i interessene til kunden.

Tillit

For oss betyr tillit å ta eget ansvar for å formidle ideer, samt iverksette og gjennomføre forbedringer. Gjennom tillit får man mulighet til å stå opp for egne meninger, innrømme feil og lære av dem.

Innovasjon

Med dette mener vi kreativitet, videreutvikling – kontinuerlig forbedring, alltid utfordre status quo, på alle steder og nivåer i vår virksomhet.

Kvalitet

Prinsippet om å gjøre de rette tingene helt fra starten er grunnlaget for vår holdning og konkret handling (First time right). Vi prøver alltid å forbedre vår egen kvalitet på alle områder hvor selskapet opererer.

Miljø

Vi skal internt være tydelig på valg av løsninger som er gode for vårt ytre miljø gjennom vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Ved synlig kildesortering skal den enkelte bidra for å redusere avfallsmengden, samt i alle tilfeller det er mulig benytte produkter og løsninger som belaster miljøet minst mulig.

Bærekraft

Vi skal sammen arbeide for å skape produktløsninger som bidrar til at vi når FN’s bærekraftmål, med spesielt fokus på klima og miljø.

Etikk

God etikk er grunnlaget for ærlighet, samt å følge lover og regler. Vi skal respektere FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, herunder forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid. Vi skal ikke diskriminere i forhold til etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. Våre egne ansatte og underleverandører skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

I vår virksomhet er daglig leder ansvarlig for å påse at våre visjoner og verdier etterleves. Alle ansatte har et ansvar for å etterleve visjon og verdier.

Les også om vår Miljøpolitikk nederst på siden «Om oss»