Hva er differensiert avfallsgebyr?

Nyheter

Hva er differensiert avfallsgebyr? 13.05.2024

Differensiert avfallsgebyr er ment å belønne miljøvennlige vaner og oppmuntre til at vi kaster mindre usortert avfall.  Dette gir insentiver for bedre avfallshåndtering. God utsortering kan gi lavere gebyr, mens høy andel usortert avfall kan gi høyere gebyr. 

Måten man benytter differensiert avfallsgebyr i dag varierer. Miljødirektoratet har sendt ut et forslag om at differensiert avfallsgebyr skal innføres i alle kommuner i Norge. Med en endring i lovteksten ønsker de at  “Kommunene skal fastsette differensierte gebyrer, der dette kan bidra til avfallsreduksjon, økt forberedelse til ombruk og økt materialgjenvinning.»

Differensiert avfallsgebyr skal dermed få oss til å bli bedre til å kildesortere. Forslaget har vært ute til høring og nå venter vi på en beslutning. 

Borettslag med Metro
I et borettslag med nedgravde avfallscontainere kan man innføre adgangskontroll slik at bruk av containeren blir registrert.

Måter å beregne differensiert avfallsgebyr


For å beregne differensiert avfallsgebyr, eller PAYT (Pay As You Throw) som det også kalles, kan man benytte ulike metoder. Det vanligste er å se på mengden avfall som samles inn og at man betaler etter volum eller vekt. I dag er ofte gebyret fastsatt etter hvor stor avfallsbeholder man benytter eller hvor mange ganger man benytter eller åpner en avfallscontainer.

Andre metoder er å basere gebyret på type avfall og gjenvinningsgrad. Det gjør man f.eks. ved å måle hvor stor prosentandel av total avfallsmengde som kan resirkuleres eller komposteres. Her kan man for eksempel gi lavere gebyr på papp og kartong sammenlignet med restavfall. Det betyr at en økning i restavfall vil gi et økt gebyr. 

Adgangskontroll chiplock

Adgangskontroll kan kobles til PAYT


Mange steder deler man kildesorteringsplass med andre. Dette er for eksempel i borettslag og sameier. Her kan man benytte adgangskontroll for å måle og få statistikk over hvor ofte en bruker åpner containerne. Benytter man et adgangssystem som kan samle inn data, som esyloq™ eller Chiplock, har man også mulighet for å se statistikk og gjøre målinger for å følge med i utviklingen. Dermed kan man rette tiltak hvor man ser negativ utvikling. 

Les om pilotprosjektet hvor man med hjelp av adgangskontroll ønsker å oppnå en bedre utsorteringsgrad.

esyloq som adgangskontroll på telefon
esyloq™ er en elektronisk lås som kan kobles opp til en APP for å gi adgang og registrere bruk av avfallscontainere.

Avfall, kostnader og ressurser
Kommunene i Norge har høye krav til utsortering som skal oppnås de kommende årene. Differensiert avfallsgebyr er et tiltak som skal påvirke oss til å kildesortere bedre, som f.eks. utsortering i flere fraksjoner

Mange steder har det også blitt innført gebyrer ved feilsortering av for eksempel batterier.  

Vil du lese mer om differensiert avfallsgebyr kan du lese Miljødirektoratets forslag og høringssvar HER.

Jeg vil vite mer